logo manta yachting biale

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Agnieszka Karpińska Aqva-Avia Projekty z siedziba w Warszawie (03-318) ul. Ogińskiego 1/77, NIP: 9512258640 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agnieszka Karpińska Aqva-Avia Projekty z siedziba w Warszawie (03-318) ul. Ogińskiego 1/77, NIP: 9512258640

Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez formularz na naszej stronie internetowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

• w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

• w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

• dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

• dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

• w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,

• podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

• operatorzy pocztowi i kurierzy,

• operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

• organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Spółki oraz w trakcie wykonywania umowy – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
4. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celu wykonania umowy (przypadek wskazany w pkt. 3 lit. a), ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

ZAINTERESOWAŁO CIĘ TO?

ZAPYTAJ!