logo manta yachting biale

Regulamin firmy czarterowej Manta-yachting

§1 Usługodawca

Firmę pośredniczącą w czarterowaniu jachtów „Manta-yachting” prowadzi Agnieszka Karpińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Karpińska Aqva-Avia Projekty z siedziba w Warszawie (03-318) ul. Ogińskiego 1/77, NIP: 9512258640, REGON: 141820107. W dalszej części regulaminu zwana Manta-yachting

§ 2 rodzaj i zakres usług  świadczonych przez Manta-yachting

 

Przedmiotem działalności Manta-yachting jest pośrednictwo w rezerwacji i najmie jachtów oraz organizacja rejsów i szkoleń. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Prezentowane na stronie Manta-yachting jachty, terminy i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a jedynie informacje poglądowe.
Z usług świadczonych przez Manta-yachting może skorzystać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. W dalszej części regulaminu zwana Najemcą.

§ 3 warunki świadczenia usług przez Manta-yachting

Do skorzystania z usług Manta-yachting wymagane jest dysponowanie urządzeniem z dostępem do sieci Internet i oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP oraz obsługi stron internetowych, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej spełniającej standardy organizacji W3C (The World Wide Web Consortium).
Najemca nie może korzystać z usług Manta-yachting:

 • w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
 • w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • w sposób naruszający prawa osób trzecich,
 • w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Manta-yachting ma prawo pozostawić w systemie komputerowym wykorzystywanym przez Najemcę tzw. pliki cookies lub inne pliki posiadające tą samą funkcję użytkową, na co Najemca wyraża zgodę.

§ 4 założenia ogólne

Do skorzystania z usług Manta-yachting niezbędne jest podanie prawidłowych danych w formularzu na stronie www.Manta-yachting.pl.
Najemca ma obowiązek podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • w przypadku przedsiębiorcy firmę pod którą działa oraz numer NIP,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu i/lub faks,

Najemca jest zobowiązany do podania w trakcie Rejestracji prawdziwych
i aktualnych danych, o których mowa w pkt. 2. W przypadku ich zmiany Najemca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie Manta-yachting.
Usługodawca, jako administrator danych osobowych, o których mowa w pkt.2, chroni te dane. Podane przez Usługobiorcę dane mogą być przetwarzane dla wykonywania Umowy przez Manta-yachting oraz przez podmioty z którymi Manta-yachting w tym celu współpracuje.\\

Z chwilą wysłania zapytania lub rezerwacji Najemca oświadcza, iż:

 • wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
 • zapoznał się z Regulaminem Manta-yachting,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wykonywanych w ramach zawieranej Umowy,
 • po zakończeniu korzystania z usługi na podstawie zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę; oznaczenia wskazujące na tożsamość usługobiorcy zostaną usunięte.został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany podczas rejestracji informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Manta-yachting oraz informacji handlowych o jego nowych usługach (opcja do wyboru).
 • W przypadku Umowy zawartej z konsumentem, będzie on niezwłocznie otrzymywał na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, informacje o zmianach regulaminu..
 • W przypadku Umowy zawartej z konsumentem, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 7,
  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

§ 5 składanie i realizacja zamówienia

Zamówienie można składać poprzez wypełnienie formularza na stronie
www.manta-yachting.pl, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku uznaje się, że zamówienie zostało anulowane i nie zostanie wykonane. W wyjątkowych okolicznościach ten termin może zostać wydłużony.

 

§ 6 postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne

Reklamacja w formie pisemnej powinna zostać wysłana listem poleconym na adres Manta-yachting i wskazywać dane niezbędne do jej rozpatrzenia a w szczególności:

 • Dane identyfikujące Najemcę,
 • Nazwę towaru, którego dotyczy reklamacja,
 • Numer zamówienia,
 • Opis zauważonych nieprawidłowości,

Manta-yachting zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wskazując czy reklamacja została uznana oraz w jaki sposób i w jakim terminie zamierza usunąć nieprawidłowości. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, brak uznania reklamacji lub uznanie jej w zakresie węższym niż wskazany przez Najemcę, Manta-yachting zobowiązany jest uzasadnić na piśmie. Najemca ma prawo skorzystać z gwarancji udzielonej przez właściciela jachtu na warunkach i w miejscu wskazanych w umowie.

 

§ 7 płatności

Najemca może dokonywać płatności przelewem na konto Manta-yachting.
Po potwierdzeniu rezerwacji jachtu, Najemca zobowiązany jest wpłacić 50% ceny czarteru w dniu podpisania umowy. Brak zapłaty w tym terminie równoznaczny jest z rezygnacją z czarteru.
Pozostałe 50% ceny czarteru Najemca zobowiązany jest zapłacić na 6 (sześć) tygodni przed rozpoczęciem rejsu.
Najemca zobowiązany jest ponieść pozostałe, wskazane w dostarczonej mu umowie opłaty.

 

§ 8 postanowienia końcowe

Aktualnie obowiązujący Regulamin Manta-yachting jest udostępniony na stronie www.Manta-yachting.pl.
Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dostarczonego regulaminu Armatora.
W przypadku gdy postanowienia Regulaminu Manta-yachting są nieważne lub nieskuteczne w ich miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa najpełniej oddające intencje stron oraz chroniące w należyty sposób interesy Konsumentów.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z wykonywania umowy będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Manta-yachting, chyba że Najemca jest Konsumentem.
Regulamin obowiązuje od 1.3.2013 roku.

ZAINTERESOWAŁO CIĘ TO?

ZAPYTAJ!